คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนทวรี โพธิใย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองศรี หล้าวงศา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายคำคร่อง แก่นท้าว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐชัย ทองยอด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ เอ้กัณหา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ กองปราบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา มหันต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ ศรีผู
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ