กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวยุพเรศ สงคราม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4