กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจินตนา มหันต์
ครูชำนาญการพิเศษ