กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวยุพเรศ สงคราม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : yuphares3@gmail.com

นางสาวนิภาพร ทองคำสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3