ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : อาทิตย์ ศรีผู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพรเทพ รัตนติสร้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายมหันต์ เวทไธสงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์เทพ กลางวิชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ คำใบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ คำใบ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายจรวย ทมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2516-2518
ชื่อ-นามสกุล : นายเด่นศักดิ์ โสภา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2513-2515
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวน บุทเสน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2496-2512
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ มณีจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2491-2495
ชื่อ-นามสกุล : นายพิลึก สุรัทธะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2474-2490
ชื่อ-นามสกุล : นายบาง ซ่อนกลิ่น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2474
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทัน เชื้อวงศา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2473-2474
ชื่อ-นามสกุล : นายคำตัน สิงห์สมบัติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2464-2473