พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ   (Mission)

1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5 – 6  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

6. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

7. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน

8. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9. ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาค  มีคุณภาพ  และทั่วถึง 

10. พัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งคุณธรรม   นำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

11. พัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

13. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้

14. ประสานสัมพันธ์กับชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

15. พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี