วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ  ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง